X
تبلیغات
زولا

زیتون

والتین و الزیتون(تقدیم به حبیبه ویاسمن)

گفتارهای پیغمبر و امامان معصوم درباره تغذیه (مبانی علم تغذیه)

مبانی تغذیه اسلام امام خمینی نویسنده : هاشم  - ساعت ۱۱:٥٤ ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/۸

بسم الله الرحمن الرحیم

قسمت اول صبحانه

درحال حاضر صبحانه غالب ایرانیان نان پنیروشیروخامه وکره مربا وچای شیرین است که یکی ازعلل درد بی درمان دیابت ودربدری تغذیه افراد دیابتی یا تغذیه مناسب تپش قلب وآسم ووآلرژی وافت فشارخون وسردرد وکمبودآهن وازدست دادن خون قلیائی ودچارخون اسیدی شدن یا فشارخون بالا وزخم معده وخون ریزی معده وسردمزاجی وناباروری وعقیمی وسوزش دست وپا ومورمورشدن یا پوکی استخوان یا گرگرفتن،تشدید دردهای دوران قاعدگی و اضطراب وافسردگی وخودکشی ، وسواس ، هراس ودلشوره وازدست دادن زیبائی وناهمگونی تناسب اندام ، ام – اس وآلزایمر وفراموشی وصرع وتشنج و ناراحتی پوستی وریزش مو، عرق کردن وبی خوابی وبدخوابی یاپرخوابی ، حساسیت چشم وقرمزی آن شب ادراری کودکان  وناراحتی مثانه وافت تحصیلی آنها وناخن جویدن ودردهای عضلانی ورماتیسم وآرتروز وافزایش هورمون کرتیزول وافزایش کلسترول بد وناراحتی قلبی وسکته وحملات قلب‍ی  وهیپاتیت وایدز، اسهال واستفراغ یا یبوست وخستگی همیشگی آنها است چون کلسیم باید بافسفر جذب شود ونبایدفرد درحال فعالیت باشد بلکه زمان استراحت درشب باشد تا آسیب‍ی وارد نشود . چاقی فیزیولوژیک مثل 24% فعلی نگیرند ودچارحملات قلبی وسرطان نشوند . علت اینکه اینها صبح خوب نیست دربررسی تغذیه معصومین محـــــــــرز می گردد که جایگاهی درصبحانه نداشته اند واینک این ما  واین روش معصومین :

امام معصوم ششم : لبنیات صبح درد بی درمان است . شام خوب است.

امام معصوم اول :... پدرومادرم فدای رهبربزرگ اسلام(پیغمبر) با د که نــــــــان او از آرد الک نکرده بود 137

امام معصوم ششم : تنها نان برنجی است که ازصبح تا شب درمعده می ماند[سرد(اسیدی) وبسیارخشک(پتاسیم دار)]

قرآن : فرزندانتان را تا دوسالگی شیر دهید (حولین کاملین 233/2)

 امام معصوم ششم : از انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار استفاده کامل ببرید زیرا اگرشخص گرسنه آنرا بخورد اوراکفایت می کند واگرشخص سیر بخورد اشتها آوراست همچنین درپاسخ سوال حارث ابن مغیره برای درمان سنگینی وسوزش معده ودرمان اضطراب ونگرانی  وافسردگی وسوء هاضمه فرمودند : انار را با پیه بخورزیرا دراین صورت معده را دباغی وپاک می کند ، سوء هاضمه را درمان می نماید وکمک به هضم غذا می کند177

پیغمبرصل الله علیه وآله : من اکل رمانه (کسی که یک اناربخورد) نورالله قلبه (خدا قلبش رانورانی می کند) وطردعنه شیطان الوسوسه اربعین صباحا( وچهل روز ازاواختلال عصبی  اضطرابِ وسواس را دور می کند) [ اضطراب = هراس ـ وسواس – وحشت زدگی]

پیغمبرصل الله علیه وآله : کل الرمان بقشره(انار را با پوست زرد آن بخورید) فانه دباغ البطن

امام معصوم اول خطاب به صعصه ابن صوهان که مسجدش دراطراف مسجد کوفه است وبرادرش زیدهم درآنجا مسجد دارد :  امام مقداری ازاناری راکه پیش رویش بود به صعصه داد وفرمود آنرا با پیه ها وپوست زردش بخور(کله مع قشره یرید مع شحمه " قشر= پوست زرد ، شحم = پیه" فانه یذهب بالحفروبالبخرویطیب النفس) زردی دندان  وبوی بــــد دهان راازبین می برد وطیب می کند نفس را[افسردگی وبدبینی ومگسی بودن رامی زداید]

امام معصوم اول : اطعموا صبیانکم الرمان(به کودکان خودانار بدهید) فانه اسرع لالسنتهم(پس قطعا تسریع می کند درزبانشان "صحبت کردنشان ")[ لکنت زبان یک اختلال عصبی است ]

 امام معصوم ششم : به کودکان خود انار بدهید زیرا جوانی آنها را زودتر شکفته می کند180 (...فانه اسرع لشبابهم )

[ کم خونی ام الامراض وریشه بیماری های جسمی وعصبی است که اگر شخص قوی ترین داروهای درمان اضطراب وافسردگی و درمان وسواس اعم از کلومی پرامین وپروزاک (فلوکسیتین) و... را مصرف نماید ولی دچار افت فشار خون باشد هیچ نتیجه ای نخواهد گرفت وکودکان که (تا 21سالگی) درحال رشد هستند نیاز به مصرف خون بیشتری دارند تا شاداب وسرزنده باشند درحال حاضر46000000نفر درایران دچارفقرآهن وافت فشارخون هستند که بدون استثناء دچار دلشوره واضطراب وافسردگی می باشند]= "تغذیه کودک ونوجوان"

امام معصوم هشتم : کل الرمان (اناربخورید) یزید فی ماء الرجل ویحسن الولد 175

امام معصوم اول :هیچ چیز مانند عسل شفای بیمار نخواهد بود 117

لم یستشف مریض بمثل شربة عسل

امام معصوم هشتم : هرکس مایل باشد درمدت زمستان گرفتارزکام نشود هرروزسه لقمه عسل با موم بخورد119

امام معصوم ششم : کان امیرالمومنین  اشبه الناس طعمه برسول الله کان یاکل الخبز(نان) والخل(سرکه) والزیت (روغن زیتون) خوراک امیرالمومنین شبیه تر ازهمه مردم به رسول الله بود خودش نان سرکه وروغن زیتون می خورد ...[سرکه سیب بهتراست]159

امام معصوم ششم: ان الخل لیشد العقل(سرکه عقل راقرص و محکم  می کند)[هوش را افزایش می دهد ودرمان افت تحصیلی است 4000دانش آموز سال 85 مردود شده اند] / س

الخل ینیر(نورانی) القلب ، ...یشداللثه ویقتل دواب البطن ویشدالعقل / رسائل 69/17

امام معصوم ششم ازامام معصوم اول: سرکه خوب خورشتی است صفرا را درهم می شکند قلب  را زنده می کند.

 پیغمبرصل الله علیه وآله: کلوا السفرجل (بــــــــــه بخورید) وتهادوا بینکم(وبه هم هدیه دهید)

فانه یجلی  البصر(پس قطعا چشم را جلی می دهد)

وینبت مودة فی القلب (دوستی را در دل قرار می دهد)

واطعموا حبالاکم فانه یحسن اولادکم (وبه زنان حامله بدهید فرزندشان زیبا می شود)[تغذیه زنان حامله/باردار]

امام معصوم اول: اکل السفرجل (به بخورید) قوة للقلب ضعیف (دل ضعیف را نیرومی بخشد)

ویطیب المعده  ( وخوش بو کننده معده است)

ویذکی الفؤاد(و قلب را پاک می کند)

ویشجع الجبان ( وترسو را شجاع می سازد)

امام معصوم ششم : السفرجل یضرج المعده ویشد الفـــــؤاد ( به معده را نیکو وقلب را محکم می کند) وما بعث الله النبیا قط الا اکل السفرجل.

 پیغمبرصل الله علیه وآله: خیرطعامکم الخبز وخیر فاکهتکم العنب (بهترین طعام نان وبهترین میوه انگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراست)

 امام معصوم هشتم : امیرالمؤمنین علیه السلام نان را با انگور می خورد.(کان یأکل العنب بالخبز)

امیرالمؤمنین علیه السلام: العنب اََدَم (انگور نان خورشت است )

وفاکهة (ومیوه است )

وطعام (وغذا می باشد)

وحلواء (وحلوا است)

 امام معصوم ششم : ان نوحا شکی الی الغم فاوحی الله الیه : ان کل العنب یذهب بالغم

نوح از غم شکوه داشت خدا به او وحی کرد: انگور بخور غم را ازبین می برد199

[ درمان افسردگی واضطراب مزمن]

پیغمبرصل الله علیه وآله: علیکم بالزبیب (برشما باد خوردن کشمش ومویز [آفتابی نه تیزابی])

فانه یکشف المره (پس قطعا صفرا را مکشوف ونابود می کند)

ویذهب بالبلغم(وعفونت بدن را ازبین می برد)

ویشد العصب  ( واعصاب "سیستم مصون کننده ، لنف‌"  را محکم می کند) [ ویتامین ب دارد]

ویذهب بالاعیاء ( وخستگی را می زداید ) [ خستگی مزمن علامت کمبود ویتامین ب می باشد امروزه افراد خسته ازخستگی  یا استرس  یا افسردگی هستند]

ویحسن الخلق ( وخلق را نیکو می گرداند ) اسید وباز بدن رامتوازن می سازد درنتیجه خلق نیکو می شود وعصبانیت برطرف می شود.

ویطیب النفس ( ونفس راپاکیزه می کند ) یکی‌ ازعلائم کمبود ویتامین ب دربدن سوء ظن وپارانویا می‌ باشد که با تأمین ویتامین ب وتعادل اسید وبازدرمان می شود.

ویذهب بالغم ( وغم را می زداید)

... ویصح الجسم (وبدن راسالم می‌ سازد)

ویذهب بالوصف ( ولاغری بدن یا درد را ازبین می برد) معمولا افرادی که اسید بدنشان بالاست دچارانواع دردها مثل آرتروز- دیسک – روما تسیم وگرفتگی مفاصل ومیگرن و...هستند کشمش اسید و باز بدن را متوازن می سازد ودرد از بین می رود.

[ هرکیلو انگور معادل 2کیلوگوشت حرارت  دارد ین آهن دارد سبب درمان کم خونی است  وباخوردن تخمه اش درمان گرفتگی عروق وپیشگیری ازسکته می باشد

امام معصوم اول : من اکل احدی وعشرین زبیبة حمراء علی ریق ، لم یجد فی جسده شیئا یکرهه

« هرکس 21 دانه مویزقرمزرنگ را ناشتا بخورد دربدنش ناراحتی وبیماری احساس نخواهد کرد » مویز درمان کننده  اضطراب

درمبحث مذکورنقل شد حضرت حجة الاسلام والمسلمین  میر جعفری اظهار داشت یک نفر نوبت عمل قلب داشته  که تا رسیدن نوبت عمل قلبش به یک پزشک گیاهی در یکی ازکشورهای حوزه خلیـــــج فارس مــــــــــراجعه می کند پزشک به او یک شربت هسته انگور می دهد مصرف می کند نیاز به عمل قلب او برطرف می شود .

آقای میر جعفری معتقد بود مویز را اگر با هسته اش مصرف نمائی همان خاصیت را دارد ومانند شربت هسته انگور عمل می نماید .

ودرحدیث نبوی ویشد العصب، مویــــــــز اعصاب را قوی می کند بکار رفته است  درحالیکه پزشگی جزء نگر قلب را به جای درمان با قیچی جراحی ازبین می برد این حدیث 21 دانه،  اعجازعلمی است .

وهمچنین از قول ادوارد سوارز ازدانشگاه هاروارد  درقصه نخوداب نوشتیم که عمده گرفتگی عـــــــــــــــــروق(حملات قلبی )ناشی از افسردگی  وتنیدگی ( stress)[خستگی مفرط وغم وعصبانیت وآنچه درمتن احادیث مویز آمده]می باشد .

امام معصوم ششم : بعد طوفان نوح وقتی اب ازروی استخوان مردگان برطرف گردید حضرت نوح استخوان ها را دید خیلی غمگین شد فجزع جزعا شدیدا  خدا به او وحی نمود انگور سیاه بخور تا غم تو برطرف شود.

انجیر= والتین

توت تازه بخصوص سیاه[تصفیه کننده خون است امروزه برخی معتقدند که ناشتا آب خوردن سموم بدن را دفع می نماید ولی توت سیاه مطلوبتراست]

امام معصوم ششم : کان طعام رسول الله الشعیر اذا وجده وحلواه التمر

 غذای رسول الله نان جو وحلوای ‌اوخـــــــــــــــــــــــــــرما بود 206

وامیرالمومنین نیز نان با خرما می خوردند یأکل الخبزبالتمر/مستدرک 104/17

[امروزه اعراب شیعه درکربلا ونجف به جای نان خرما  ِدهین می خورند عمده مغازه های آنها درکربلاونجف دهین فروشی است سینی های بزرگ پرازنوعی شیرینی که مملوازمگس وگرد وخاک بخصوص بعد ازبادهای سرخ وسیاه نجف است .]

پیغمبرصل الله علیه وآله: ان فی تمرکم هذا تسع خصال (درخرما این9 خاصیت است :)

یخبل الشیطان ( ازمیکرب جلوگیری می کند ) [آنچه آرامش را ازانسان سلب می نماید شیطان است . انسان با عدم رعایت بهداشت وتناسب غذا با طبعش وخوردن غذای  اسیدی زیاد مثل برنج وچای ورب وخیارو... که اسیدشان بالا است  انواع واقسام دردها رامی گیرد (به علائم اضطراب رجوع شود)  انگور ومویز وخرما ازجمله غذاهای حاوی باز هستند که دربدن تعادل برقرار کرده ازآفات "بخصوص آفات عصرماشین مثل ایدز وهیپاتیت و سرطان وفشارخون وافت فشار وفراموشی وپرخوابی وشب ادراری ودیابت وترشی معده ودلشوره وزودانزالی وسردمزاجی وعقیمی وطلاق وافسردگی ودردمفاصل وآرتروزوبدن درد وفیبرومیالوژی و..."جلوگیری می نمایند وآرامش را به انسان برمی گردانند امروزه 40% زنان از اختلال عصبی سردمزاجی رنج می برند و10% مردان( 9/8 متأهلین) از زودانزالی واختلال نعوظ آسیب دیده اند وهرساله براساس گزارش سازمان ثبت احوال آمار ازدواج پائین وآمار طلاق بالا می رود. 55%  افراد مذکوربا همسرانشان مشاجره داشته اند و60 % زنان از رابطه زناشوئیشان اظهار نارضایتی داشته وپیشقدم نبوده اند که بیشتر ناشی ازافت فشارخون است. مرگ ومیردرمیان کسانی که ناراحتی قلبی دارند ولی سلامت جنسی دارند 5برابر کمتر ا زافراد دارای اختلال نعوظ با ناراحتی قلبی است.]

ویقوی الظهر ویزید فی المجامعه ( سبب تقویت  کمروستون فقرات "سلول های بنیادی" [فلینظرالانسان مم خلق /خلق من ماء دافق /یخرج من بین الصلب والترائب/ طارق 7-5] وازدیا د درمقاربت است [ امروزه غالب طلاق ها ناشی از سستی کمر مردان وزودانزالی آنان وعدم ارضاء غریزه جنسی زنان است که موجب بیماری جسمی آنها وسبب تنفرشان «حسن عموزادی – رئیس مجتمع قضائی درتهران8/11/85 » ازشوهر وهرچه مرد است میشود

ویزید فی السمع والبصر (وموجب افزایش شنوائی وبینائی است ) ‍[ آمار عینکی ها وکم بینایان درایران حدود1400000نفر است «سید حسن قاضی زاده هاشمی 2/86» کـــم شنوایان را نمی دانم ولی هردودرجامعه ملموس است اغلب با اینگونه جوانان برخورد داریم ]

ویقرب من الله ویباعد من الشیطان ( نزدیک  می کند به خدا ودورمی کند ازشیطان ) عقل سالم دربدن سالم است انسان دائم البیمار امکان مناجات با خدا وتبعیت از پیغمبروائمه برایش مقدور نیست هرچند حرجی براونباشد اما اثرعارضی دارد وازغافله خیر عقب است ]

ویهضم الطعام (و غذا را هضم می کند )‍ [آیا کسی هست امروز که ازناراحتی گوارشی ننالد؟]

ویذهب بالداء ( ودردها را می برد) به توضیح بند یخبل الشیطان رجوع شود.

ویطیب النکهه ( ودهان را خوش بو می نماید).

پیغمبرصل الله علیه وآله: علیکم بالبرنی (برشما با د خوردن خرما زاهدی)

فانه یذهب بالاعیاء(پس بطورقطع خستگی را ازتن می زداید )

ویدفیء من القر( وسرما را برطرف می سازد)

ویشبع من الجوع (وگرسنه را سیر می کند )

وفیه اثنان وسبعون بابا من الشفاء( ودرآن 27درب درمان است)

 امام معصوم اول : کلوا التمر ، فان فیه شفاء من الادواء

خرما بخورید ، پس بطور قطع درآن شفاء ودرمان دردها است 208

پیغمبرصل الله علیه وآله: بیت لاتمرفیه جیاع اهله    ( درخانه اى که خرما نیست اهلش گرسنه اند)

شکی رجل الی موسی ابن جعفرالرطوبه (شخصی خدمت موسی‌ ابن جعفر از رطوبت بدن صحبت کرد ) فامره ان یاکل التمرالبرنی الی الریق ...

امام معصوم هفتم به او  فرمود  ناشتا خرما زاهدی بخورد وآب با آن ننوشد

چنین کرد خوب شد اما یبوست گرفت  که مجدد امام فرمود با آن آب بنوشد خورد وخوب شد. ففعل فاعتدل .

پیغمبرصل الله علیه وآله: اطعموا المرئة فی شهرها الذی تلد فیه التمر

به زنی که ماه آخر وضع حمل اواست خرما (التمر) بدهید

فان ولدها یکون حلیما نقیا ( پس قطعا فرزندش بردبار وپاکیزه می شود)216

البته خرما بَـرنی (زاهدی) را ناشتا خوردن منع شده است  وخربزه ناشتا خوردن هم همینطور موجب فلج شدن ذکر شده است،باید با نان خورد

امام معصوم ششم :... واکل التمر البرنی علی الریق یورث الفالج.

شاهی (درسبزی خوردن) درشب نخورید.

پیغمبرصل الله علیه وآله: هرکس شب شاهی بخوردجذام تا صبح دراطراف اودرپرواز است  یا ازبیماری نجات می یابد یا گرفتار آن میشود.260

امام معصوم ششم : هرکس درشب شاهی (الجرجیر) بخورد بیماری جذام دربینی او (انفه) تحریک می شود خون های صاف اوکم وخون کثیف وسوخته اش زیاد می شود

آویشن شیرازی

امام معصوم هشتم : کان دواء امیرالمؤمنین الصعتر

تنها داروی امیرالمؤمنین آویشن بود

یقوی المعده ( معده را تقویت می کند )

ویقطع البلغم( وعفونت را قطع می کند )

وهو امان من اللقوه(وازلقوه درامان است[ کج شدن لب ودهان وفک  بواسطه مرض])

روغن

امام معصوم ششم :1- امیرالمؤمنین می فرمود روغن گاوی شفاء درد هاست 268

2-    من اکل لقمه شحم اخرجت مثلها من الداء (هرکس یک لقمه چربی پی بخورد به همان مقدار مرض از بدنش خارج می شود )[به نظرات حسین روازاده درمورد چربی خوردن رجوع نمائید ایشان معتقدند کله پاچه فروش ها که لاغرند چربی زیاد می خورند / البته سرد اسیدی است به مطلب مربوط (غذا اسیدی برای اسیدی مزاجها عامل اضطراب رجوع نمائید)]

3-        روغن غذای خوبی است اما نه برای پیرها

4-       وقتی انسان به سن 50 سالگی رسید سزاوار نیست شام روغن بخورد

5-       بهترین خورش ها نزد رسول الله  الخل (سرکه ) والزیت ( روغن زیتون) بود واین غذای انبیاء است .

6-       سرکه وروغن زیتون ازغذای مسلمانان است

پیغمبرصل الله علیه وآله: علیکم بالزیت (برشما باد خوردن روغن زیتون )

فانه یکشف المرة ویذهب بالبلغم( پس قطعا برطرف کننده صفرا وعفونت است )

ویشد العصب ( واعصاب را قوی می کند )

ویحسن الخلق(  اخلاق را نیکو می سازد ) = تعادل اسید وباز

ویطیب النفس ویذهب بالغم (نفس راپاک وغم وافسردگی را می زداید ) 274بدبینی وسوء ظن که نتیجه افسردگی وناشی ازکمبود ویتامین ب  وبه علت استرس وغذا نامناسب است برطرف می‌شود واعصاب درمان می شود 

امام معصوم هشتم : نعم الطعام الزیت = روغن زیتو ن خوب غذائی است

یطیب النکهه = دهان راخوش بو می کند .

ویذهب بالغم = غم ( افسردگی) را می زداید

ویصفی اللـــــــــون =  ورنگ را زیبا می کند [غذا کبد است وآنراسالم می کند کبد که سالم شد تیرگی  چهره برطرف می شود  وجوش وآکنه وزبری پوست مثل جن ازبسم الله دور می شوند وپوست نرم ولطیف می شود ونیاز به استفاده ازنرم کننده نیست ، تجربه شده است  .شما هم تجربه کنید روزی یک قاشق میل کنید بهتر است صبحانه با نان آنرا بخورید یا شربت عسل درست کنید بعدش بخورید  روغن های زیتون بی بو خاصیت ندارند ومواد شیمیائی مخلوط دارند که برای پوست مضرند ضمنا درطول روز چیزی که به کبد  فشار وارد می کند مثل قند وشکر وهرچه درآن شکر به کار رفته  یا ماکارونی زیاد یا کنسرو نخورید یا آب یخ ننوشید آب خنک بنوشید یا نان سفید نخورد مطمئن باشید ظرف مدت کوتاهی چهره وپوست شما زیبائی خود را به دست می آورد وبه مرور براق می گردد. طبق فرموده امام صادق یک روز" نهار یا شام "گوشت بخورید یک روزشیریک روزشیر" نهار یا شام " ویک روز غذای دیگر"برنج"تا زیباترشوید ]

ویشد العصب =  واعصاب راقوی می کند

ویذهب بالوصف =  درد را می برد [ نیاز به پراپرانلول برای بالانرفتن فشارخون نیست ]

ویطفی الغضب = وعصبانیت را خاموش می کند .[  مانع بالارفتن علائم حیاتی می شود ودرنتیجه ترشح هورمون کرتیزول تنظیم می شود واسترس کاهش می یابد]

پیغمبرصل الله علیه وآله: روغن زیتون را بخورید ( وادهنوا به )وبه بدن بمالید فانه من شجرة مبارکة

پیغمبرصل الله علیه وآله: یا علی کل الزیت فادهن به فانه من اکل الزیت وادهن له لم یقربه الشیطان اربعین یوما 

یا علی روغن زیتون بخور وبه بدن بمال پس قطعا آن کسی که بخورد روغن زیتون را وبمالد آنرا تا 40 روز شیطان به اونزدیک نمی شود ‍‍]شیطان آنچه مانع آرامش انسان ‌می‌شود وضرر دارد وانسان را بیمار می کند279

گل بنفشه

پیغمبرصل الله علیه وآله: لوعلم الناس ما فی البنفسج لحسوه حسوا

اگر مردم می دانستند دربنفشه چه خواصی است  بسیار بسیار می خوردند

امام معصوم اول : اکسروا حرالحمی بالبنفسج والماء البارد

شعله  تب را با بنفشه وآب خنک بشکنید = تب بر

روغن بنفشه

امام معصوم ششم : نعم الدهن البنفسج  لیذهب بالداء من الرأس والعین (درد سر ودرد چشــــــــ   م را می برد) فادهنوا به

به(حاجبین) ابروان بمالید فانه یذهب بالصداع (سردرد)

مبانی تغذیه (2)

قسمت دوم

نهار+ شام (درعصرمعصومین  نهاربه شکل امروزی رسم نبوده ، بعدها مد شده است )

پیغمبرصل الله علیه وآله: از خوردن غذا های گوناگون برسر یک سفره بپرهیزید زیرا این نوع خوراک نامبارک است

امام معصوم ششم : اصل خراب البدن ترک العشاء(شام نخوردن اساس خرابی بدن است )

امام معصوم ششم :لا تدعوا العشاء ولو بثلاث لقم بالملح  ومن ترک العشاء لیلة مات عرق فی جسده لایحیی ابـــــدا( شام خوردن را ترک نکنید ولو به سه لقمه نان نمک باشد وکسی که شام خوردن را حتی یک شب  ترک  کند رگی از رگهای بدنش می میرد که هرگز زنده نمی شود) 

پیغمبرصل الله علیه وآله: معده سرچشمه بیماری وپرهیزسرآمد داروها می باشد .

 پیغمبرصل الله علیه وآله خطاب به امام معصوم اول: افتح بالملح واختم به(یا علی غذایت را با نمک شروع کن وبانمک به پایان بر)

فانه من افتح بالملح واختم به  عوفی من اثنین وسبعین نوعا من انواع البلاء منها الجنون  والجذام والبرص(سفینه545/2)155

پیغمبرصل الله علیه وآله:آنانکه پیش ازغذا اندکی نمک می چشند از330 بلا درامان خواهند بود.

پیغمبرصل الله علیه وآله: ان الله اوحی الی( خدا وحی کرد به) موسی علیه السلام ابدا بالملح واختم بالملح(شروع کن غذایت را با نمک وپایان بر با نمک) فان فی‌الملح دواء من سبعین داء (پس قطعا درنمک درمان 70 درد است ) اهونها(آسانترین مرضی که درمان می کند ) الجنون (اسکیزوفرنی )والجذام والبرص ووجع الحلق (درد گلوا) و وجع الاضراص (دندان درد ) و وجع البطن(درد شکم) است .

پیغمبرصل الله علیه وآله: ثلث لقمات بالملح قبل الطعام تصرف عن ابن ادم اثنین وسبعین نوعا من البلاء منه الجنون (اسکیزوفرنی) والجذام والبرص.

امام معصوم ششم :... یک روزگوشت بخور، یک روزشیر، یک روزغذای دیگر.

[ما چه کارمی‌ کنیم ؟ هرروز پشت سرهم برنج می‌ خوریم وبعضی اوقات دو وعده نهاروشام پشت سرهم. درصورتیکه هر سه روز یکبار باید برنج بخوریم  ، صبحش هم شیر پاستوریزه می خوریم درنتیجه سندرم ( درد بی درمان وبی دارو) می گیریم مثل سندرم نقص ایمنی اکتسابی"ایدز" وسندرم ماقبل قاعدگی وسندرم دان بچه ما بعد اززایمان و...)

امام معصوم ششم : اذا ضعف المسلم فلیاکل اللحم واللبن فان الله تعالی جعل القوة فیهما

هروقت شخصی ازنظرقوای جسمی ضعیف شد گوشت وشیر[ گوشت شتریاگوسفند نروعلف خواروشیرگاوعلف خوار، نه شیر مضرپاستوریزه] بخورد چون قطعا خدای تعالی نیرو (انرژی) را درآن دو قرار داده است 102

امام معصوم یازدهم خطاب به ابی هاشم جعفری:  اذا اردت القوة فکل اللحم(هروقت  اراده کردی نیرومند باشی‌ گوشت میل کن)

امام معصوم ششم : سه چیزاست که بدن را درهم می شکنند وگاهی می کشند گوشت کهنه یکی ازآن سه چیزاست107

آیت الله صادق خلخالی : امام خمینی روزانه به اندازه مصرف همان روز گوشت می خریدند

امام معصوم ششم : لحم البقر داء  و اسمانها شفاء  و البانها دواء

گوشت گاو سبب بیماری است روغن گاوشفاء است وشیرگاو[علف خوارنه آشغال کشتارگاه خوار] دواء است109

  امام معصوم ششم :انی اجد الضعف فی بدنی فقال له علیک باللبن فانه ینبت الحم ویشد العظم ...شیر بیاشام ، شیر ترا ازلاغـــــــــری مفرط نجات می دهــــــــد وبه استخوانهایت استحکام می بخشد111[یادت نره بحث شام است نه صبحانه]

پیغمبرصل الله علیه وآله: لیس یجزی مکان الطعام والشراب غیرلبن

ازخوردنی ها وآشامیدنی ها هیچ چیزجایگزین شیر نمی شود

اسقوا نسائکم الحوامل الالبان ، فانها تزید فی عقل الصبیِِّ

به زنان حامله شیرداده شود پس قطعا شیر هوشبهرکودک را افزایش می دهد 112

[ درروان شناس‍ی هوشبهــــــــر تا 16 سالگی(ژان پیاژه) سنجیده واندازه گیری  می شود وسن عقلی وسن تقویمی محاسبه میگردند وتا بیشتر ازاین سن هم، کودک محسوب می شوند]

شخصی فرمود شیرخورد م مریض شدم. پیغمبرصل الله علیه وآله فرمود:لاوالله  ما ضر شی قط ولکنک اکلته مع غیره ...

نه چنین نیست توبا شیرغذای دیگری خورده ای که سازگارنبوده اند وآن ترا مریض کرده است

ذانک الاطیبان ، التمرواللبن

دوچیز گواراوطیب هستند خرما با شیر114[تعادل اسید وباز= درمان اضطراب وناراحتی گوارشی وحساسیتهای پوستی وآلرژی و...]

  امام معصوم هشتم : من اراد الماست ولایضره فلیُصَب علیها الهاضوم(النانخواه)

هرکه می خواهد  ماست  بخورد زنیــــــــــــــــــــــــان (رزماری)  درآن بریزد ضرر به او نمی زند(بیمارنشود)140

امام خمینی ، مسئله 2630:  « خوردن چیزی که برای‌ انسان ضرر دارد حرام است »

شهید سید رضا پاک نژاد "اولین دانشگاه وآخرین پیامبر": «ماست برای افراد با طبع سرد خوب نیست ، رطوبت رازیاد می کند»

[باکتری های نامرئی که درروده سبب عفونت آن می شوند نمی توانند درقره قروت (اسید لاکتیک) ماست زنده بمانند ].

پنیر

پیغمبرصل الله علیه وآله: الجبن داء والجوز داء فاذاجتمعا معا صارا دواء

[پنیرآهک (که خواب آوراست) وگردو فسفر دارد باهم که خورده شود هیجکدام همدیگر را دفع نمی کنند وبهتر هضم می شوند وچون خواب آوراست شام میل شود بهتراست  درصورت نبود گردو با صعتر(آویشن) یا زیتون یا سبزی خوردن یا فلفل دلمه یا خرما یا انگور میل شود اسیدوباز بدن رامتوازن می نماید]

امام معصوم هشتم از پدرانش وآنها ازامام معصوم چهارم: شیئان ما دخلا جوفا قط الا افسداه  الجبن والقدید[لحم الیابس]

دوچیز وقتی وارد معده گردند سبب فساد آن می شوند  پنیروگوشت مانده خشکیده.

امام معصوم ششم : صبح خوردن پنیر پسندیده نیست شام خوب است ...

امام معصوم ششم : ذُ کرعند ابی عبدالله البیض (تخم مرغ) فقال اما انه خفیف ، یذهب بقرم (هوس) اللحم ولیست له غا ئله اللحم"تخم مرغ هوس گوشت خوردن را می برد[جایگزین گوشت است]  عوارض گوشت راندارد".(مح (زرده) البیض خفیف(سبک) والبیاض ثقیل)

امام معصوم ششم : پنیر [شام خوردن]کشش جنسی (قوه باه) را زیاد می کند 146

تخم مرغ [علف خوار] غذائی است (زرده اش سبک وهضم آن آسان سفیده اش سنگین ودیرهضم) وجانشین گوشت است ولی زیان گوشت راندارد سفیده تولید بلغم می کند ولی با روغن زیتون خوب است 150(152)

امام معصوم هشتم درپاسخ مردی که ازنیمه باروری نالید : تخم مرغ با پیاز بخور 151

کل البیض بالبصل

[میوه ها معمولا به عنوان دسر بعد ازغذای بدون گوشت ها  استفاده می شوند وبا غذا ی گوشتی 3 ساعت بعد غذا مصرف می شوند تا هضم غذا آسان باشد ودچار سوء هاضمه نشوند]

امام معصوم ششم : کلوا الکمثری  فانه یجلی القلب ویسکن اوجاع الجوف باذن الله

گلابی بخورید پس قطعا قلب را روشن می کند  ودرمان ناراحتی های داخلی  به اذن خدا است

الکمثری  یدبغ المعده ویقویها  وهو والسفرجل (به)  سواء وهوعلی الشبع انفع منه علی الریق ومن اصابه الطخاء فلیأ کله یعنی علی الطعام .

گلابی مانند به معده را دباغی وتقویت می کند وبعد ازغذا بهتر از قبل آ‌ن است

کسی که  اندوهگین است گلابی بخورد.220

پیغمبرصل الله علیه وآله:زینوا موائدکم بالبقل (سفره هاتان را با سبزی بیارائید)

فانها مطردة للشیاطین مع التسمیه (پس قطعا به اذن الله اختلالات عصبی وبیماری ها را می زداید وپیشگیری می کند .[به علائم اضطراب رجوع نمائید]     

پیغمبرصل الله علیه وآله: من اکل الهندباء ونام علیه ( کسی که سبزی کاسنی بخورد وبخوابد ) لم یحرک فیه سم ولاسحر (سم وسحر دراو تحریک نمی شود) ولم یقربه شی من دواب حیة ولاعقرب ( وهیچ چیزی ازجانوران از ماروعقرب به او نزدیک نمی شود)

[گفتیم ازهرچه به انسان ضررزند شیطان نامبرده شده است. و« خوردن چیزی که برای‌ انسان ضرر دارد حرام است » سبزی  خورد ن به جز گشنیز آن ، حاوی باز است وچناچه غذا اسیدی‌ باشد آنرا متوازن می سازد وتعادل در انسان برقرار می‌ شود  همچنین حاوی ویتامین  ب وث است که دربدن ذخیره نمی شوند وبا ید هرروز  غذا حاوی آنها مصرف شود درضمن اگر غذا سرد (اسیدی) زیا د مصرف شود قند خون وفشارخون می افتد ودرنتیجه ویتامین ب  وآهک جذب نمی شود وما دچار افسردگی وسوء ظن (پارانویا) شده وانواع وتمام علائم اضطراب ما را احاطه خواهند کرد که ارزش اعجازی این احا دیث ومفهوم شیطان وحرام بودن مواد غذائی‌ استرس زا وضرردار مشخص میگردد.]

امام معصوم ششم :...هر وقت برای امیرالمومنین سفره ای می اوردند همراه سبزی بود...

برای امام کاطم سفره  انداختند دران سبزی نبود نخورد ... تا سبزی اوردند

امام معصوم اول : علیکم بالهندباء فانه اخرج من الجنه

برشما با د خوردن سبزی کاسنی پس قطعا ازبهشت  خارج شده است .

امام معصوم ششم : الهندبا ء سید البقول ( سبزی کاسنی برترین سبزی‌هاست

امام معصوم هشتم : ان فی الهندباء‌ شفاء من الف داء ما من داء‌ فی جوف الانسان الا قمعه الهندباء (قطعا در سبزی  کاسنی درمان هزار درد است هیچ بیماری دردرون انسان نیست که سبزی کاسنی قلع وقمعش نکند )229[ بیماری های داخلی ، کبد – معده – روده – ریه – کیسه صفرا ...]

امام معصوم ششم : علیکم بالهندباء (برشما با د خوردن سبزی کاسنی )

فانه یزید فی الماء  ( پس قطعا درمان سردمزاجی وزودانزالی وبیماری‌عدم نعوظ  واختلافت زناشوئی‌وطلاق را می کند)

ویحسن  الولد( وسبزی کاسنی زیبا می گرداند فرزند را)

  وهو حار لین یزید فی الولد الذکور ( سبب پسرزائی‌ می شود )

[ تصفیه کننده خون است وخون پاک = زیبائی است ]

امام معصوم هشتم: کاسنی تب بر است وسردرد را ازبین می برد...

امام معصوم ششم : نعم البقلة الهندباء ...وکلواها لاتنفضواها عند اکلها

سبزی کاسنی گیاه مفیدی است موقع خوردن آنرا تکان  ندهید

[ روی‌ برگ آن عوامـــل زنده مفید هستند نباید شست ونباید تکان داد چون می ریزند وازبین می روند ]

امام معصوم ششم : علیکم بالخص فانه یطفئی(یصفی) الدم

کاهو بخورید پس قطعا خون را تصفیه می‌ کند138

 پیغمبرصل الله علیه وآله: کاهو خواب آور وهضم کننده غذا است (فانه یورث النعاس ویهضم الطعام )240

[ برای افراد طبع  گرم درکنار برنج  وسیب زمینی وسایرغذاهای سرد اسیدی مفید وبرای افراد طبع سرد درکنارآنها  مضر است ]

امیرالمومنین تره را با نمک  تناول می نمودند(سفینه البحار476/2)

امام معصوم هفتم درمزرعه تره را می چید با آب می‌ شست ومیل می کرد.(بحار204/66)

امام معصوم ششم : تره دهان را خوش بو می کند(یطیب النکهه) – بادهای معده را برطرف می نماید(یطرد الریاح) – بواسیر را ریشه کن می کند (ویقطع البواسیر) – کس‍ی که همیشه بخورد دچار جذام نمی شود(وهو امان من الجذام لمن ادمن علیه ) 243

پیـــــــــــــــاز

امام معصوم ششم : البصل یذهب بالنصب ( پیاز خستگی را می برد ) ویشد العصب ( واعصاب را قوی می کند ) ویزید فی الخطاء ( باعث افزایش نیروی پاها می شود) ویزید فی ماء ( سبب درمان بیماری سرد مزاجی وزود انزالی است  ) ویذهب بالحمی (تب بر است )

[فسفرآن  مال کارفکریه ، سیلیس هم دارد مال تشکیل ونگهداری استخوانه ]

...یطیب النکهه (دهان را خوش بو می کند )

ویشد اللثه ( لثه ها رامحکم می کند)

ویزید فی الماء والجماع (وکشش جنسی وتمایل به مقاربت را افزایش می دهد)[ سبب درمان سردمزاجی وزودانزالی وناتوانی جنسی ( عدم نعوظ است ) ودر نتیجه باعث پیشگیری از بیماری طلاق(طلاق افسردگی)  می گردد]

شلغم

امام معصوم هفتم به علی ابن مسیب : علیک باللّفت یعنی شلجم فکله (برشما باد خورد ن شلغم )

فانه لیس من احد الا وبه عرق من الجذام وانما یذیبه الکل اللّفت (زیرا درهرکسی ریشه ای از مرض جذام است شلغم آنرا ازبین می برد .[چه پخته چه خام  ]

امام معصوم ششم :درهرکس رگی ازجذام موجود است درفصل شلغم آنرا بخورید شلغم جذام را دور می کند.252

[روبیدم وارسنیک دارد – ویتامین ب هم دارد – تقویت تخمدانها وآمادگی‌ باروری ودرمان عقیمی وسردمزاجی وزودانزالی وناتوانی جنسی است ]

 چغندرقند

امام معصوم هشتم :1- ان السلق(چغندر) یقمع عرق(رگ) الجذام وما دخل الجوف المبرسم(التهاب پرده بین کبد وقلب= ذات الجنب) مثل ورق(برگ) السلق.

2- علیک بالسلق ، فانه ینبت علی شاطی الفردوس وفیه شفاء من الادواء وهویغلظ العظم ( نیرومند کننده استخوان) وینبت اللّحم . (ورویاننده گوشت است)

3- اطعموا مرضاکم السلق یعنی ورقه  فان فیه شفاء ولاداء معه ولا غائلة ویهدیُ  نوم المریض

به بیماران خود برگ چغند ربدهید پس قطعا شفاء درآن است و درد ومرضی با آن نیست ودرخواب مریض آرامش ایجاد می‌کند.

[ روبیدیوم ( خاصیت رادیواکتیویته ای برای هضم) دارد – برگ عصرچین شیرین است ولی  برگ صبح چین شیرین نیست برای دیابت خوب است پخته آن رعشه رابرطرف می کند " رعشه وتپش قلب ناشی ازکمبود ویتامین ب است" آب پخته آن هم خوب است ]

خون سازو تنظیم قندخون(درمان کم خونی باغذا ودرمان اضطراب وافسردگی ودلشوره وضربان ودیابت ووسواس وفشارخون وگرفتگی عروق وحملات قلبی :

پنج میوه ازمیوه های بهشتی است : انار – به – سیب – انگور- خرما

[درقران نیز نام برخی ازاینها وانجیروزیتون آمده است]

امام معصوم ششم درمورد حالات پدرش امام معصوم پنجم می فرمایند: کان یکره تقشیرالثمرة، ازپوست گرفتن میوه اکراه داشت .

ان لکل ثمرة سماما(برای هرمیوه ای سمومی است) فاذا اوتیتم بها (پس وقتی به دست شما رسید) فامسوها بالماء اواغمسوها فی الماء (پس آنرا با آب بشوئید یا درآب فروبرید ).

فاطمه طباطبائی عروس امام خمینی : اگر برای امام پشقاب برنج می کشیدیم که شکل ان نامنظم بود نمی خورد تا بصورت زیبا  برنج را درپشقاب بریزیم .

بهداشت وغذاوبهداشت روان :

امام معصوم اول خطاب به امام معصوم دوم:جوّد المَضغ ، غذا رانیکو بجو

امام معصوم ششم : اطیلواالجلوس علی الموائد فانها ساعة لاتحسب من اعمارکم

غذا خوردن را طولانی کنید (خوب بجوید) زیرا لحظات آن ازعمرهای شما به حساب نمی آید 82

 امام معصوم هشتم : ومن اراد ان لایوذیه معدته فلا یشرب بین طعامه ماء حتی یفرغ ومن فعل ذلک رطب بدنه وضعف معدته ولم یأخذ العروق قوة طعامه 129

هرکس مایل است معده اش اوراآزار واذیتی نرساند بایستی بین غذا یش اب نیاشامد تا آنکه ازغذا فارغ شود کسی که بین غذا آب بیاشامد بدنش مرطوب ومعده اش ضعیف ورگها نیرو وانرژی غذا را جذب نمی کنند .

امام معصوم ششم : شرب الماء من قیام بالنهار اقوی واصح للبدن، روزایستاده آب نوشیدن سبب سالم تروقوی تر شدن بدن می گردد.

امام معصوم ششم : شرب الماء بالیل من قیام یورث  الماء الاصفر( شب ایستاده اب خوردن تولید صفرا می کند[عمل کیسه صفرا را درپی دارد]

امام معصوم اول :به خوردن ماهی ادامه ندهید(مستمرماهی نخورید) که بدن رالاغر می کند

لاتدمنوا اکل السمک فانه یذیب الجسد

امام معصوم ششم : اگرمن پیش شما (عراق) بودم هرروزدرآب فرات آبتنی می کردم 125

امام معصوم سوم : کان امیرالمومنین یأمرنا ، اذا تخللنا ان لا تشرب الماء حتی نمضمض ثلاثا

امیرالمومنین پدرما به ما دستور می داد بعد خلال دندانها سه مرتبه آب را دردهان بگردانیم وبریزیم (مضمضه نمائیم ) سپس آب بیاشامیم.

پیغمبرصل الله علیه وآله: ان من حق الضیف ان یعدله خلالا

قطعا ازحقوق میهمان این است که چوب خلال برای او‌ آماده کنند91

امام معصوم هشتم : بهترین چوب خلال چوب درخت اراک[که حاجــــــــــی ها ازمکـــــــــــــــــــه می آورند]است...

امام معصوم هشتم :من اراد ان لا یفسد اسنانه فلایأکل الحلوا الابعد کسرة خبز

هرکس مایل است که دندانهایش خراب نشود شیرینی را بعد ازخوردن کمی نان بخورد. 97

پیغمبرصل الله علیه وآله: لحم القطاة للیرقان ولحم الحباری للبواسیر و وجع الظهر ولحم الدراج لتسکین الغم والکرب

قطاه مرغی است بزرگترازمرغ خانگی که گردنی بلند وبالهائی زرد دارد. گوشتش درمان یرقان است

حباری ، مرغی است بزرگتر ازکبوتر که به آن سنگ خواره می گویند گوشتش درمان بواسیراست

دراج پرنده ای شبیه به کبک است گوشتش درمان غم واندوه وافسردگی واضطراب وتوهم زشتی وتوهم بیماری ودلشوره است . 109

امام معصوم ششم : به تب دارانتان سیب درختی بدهید (اطعموا محمومیکم التفاح...) زیراچیزی بهترازآن نیست 183

سیب مایه ترشح معده است (التفاح نضوخ المعده)

امام معصوم هفتم درپاسخ ابویوسف که خواستار درمان وبا بود: کل التفاح (سیب بخور)

 امام معصوم ششم درپاسخ شخصی که داروبرای درمان خون دماغ خواست : اسقوه سویق التفاح (آردسیب با آب بیاشامد)

امام معصوم ششم : من برای فرد مسموم دوائی بهتر از آرد سیب نمی شناسم .

امام معصوم ششم : لو یعلم الناس ما فی التفاح  ما داووا مرضاهم الا به

اگر مردم می دانستند آنچه را درسیب  است بیماران خودرا با آن درمان می کردند .

[کلمه پوماد از پوم بمعنی سیب مشتق شده است " کوبیده درآب خودش پخته می شود" – حاوی‌ باز و پتاسیم دار است (گرم وخشک) برای درد گوش سیب پخته به آن می مالند دم کرده شکوفه آن سرفه را درمان می کند]

امام معصوم اول : غسل الرأس بالختمی یذهب باالدرن وینفی الاقذار( چرک وکثافت را ازبین می برد)

امام معصوم هشتم : ... ویحسن الشعر والبشر  وهوامان من الصداع

(شستن سر روزجمعه با ختمی سنت پیغمبرصل الله علیه وآله است و...

ختمی موها وصورت را زیبا می کند واز سردرد جلوگیری می کند286)

امام معصوم ششم : اطعموا المبطون خبزالاُرُز...

امام معصوم هشتم : بهترازنان برنجی چیزی برای شخص مسلول نیست

امام معصوم اول:  الحزن یهدم الجسد ( اندوه وافسردگی‌ جسم را نابود می کند)

امام معصوم اول:  الهم نصف الهرم  ( اندوه وافسردگی نیمی از پیری است )

امام معصوم اول:   لا یری الجاهل الا مفرط اومفرّط ( انسان نادان همیشه درحال افراط وتفریط است .)

امام معصوم ششم: ان الخل لیشد العقل(سرکه عقل راقرص و محکم  می کند)[هوش را افزایش می دهد وسبب کاهش ترشح هورمون کرتیزول وتنش ودرمان اضطراب وافسردگی و برطرف شدن افت تحصیلی است 4000000دانش آموز سال 85 مردود شده اند] /  س

امام معصوم اول: اکل السفرجل (به بخورید) قوة للقلب ضعیف (دل ضعیف را نیرومی بخشد)

ویطیب المعده  ( وخوش بو کننده معده است)

ویذکی الفؤاد(و قلب را پاک می کند)

ویشجع الجبان ( وترسو را شجاع می سازد)

امام معصوم ششم : السفرجل یضرج المعده ویشد الفـــــؤاد ( به معده را نیکو وقلب را محکم می کند) وما بعث الله النبی"  قط الا اکل السفرجل.

امام معصوم هشتم :علیک بالسلق ، فانه ینبت علی شاطی الفردوس وفیه شفاء من الادواء وهویغلظ العظم ( نیرومند کننده استخوان) وینبت اللّحم . (ورویاننده گوشت است) 

3- اطعموا مرضاکم السلق یعنی ورقه  فان فیه شفاء ولاداء معه ولا غائلة ویهدیُ  نوم المریض

به بیماران خود برگ چغند ربدهید پس قطعا شفاء درآن است و درد ومرضی با آن نیست ودرخواب مریض آرامش ایجاد می‌کند.

[ روبیدیوم ( خاصیت رادیواکتیویته ای برای هضم) دارد – برگ عصرچین شیرین است ولی  برگ صبح چین شیرین نیست برای دیابت خوب است پخته آن رعشه رابرطرف می کند " رعشه وتپش قلب ناشی ازکمبود ویتامین ب است" آب پخته آن هم خوب است ] 

امام معصوم هشتم :من اراد ان لا تفسد اسنانه ، فلایاکل حلواء الابعد کسر الخبز(هرکس می خواهد دندانهایش خراب نشود قبل از خوردن شیرینی مقداری نان بجود.)49/صحت

امام معصوم هشتم :آب سردخوردن بلافاصله بعد از چیز گرم یا شیرین دندان راازبین می برد(شرب الماء البارد عقیب الشی ء الحاراو حلاوة یذهب بالاسنان)

امام معصوم هشتم : واحذران تجمع بین البیض والسمک فی المعده فی وقت الواحد ، فانهما متی اجتمعا فی جوف الانسان ولّد علیه النقرس والقولنج والبواسیر ووجع الاضراس ( از خوردن مخلوط تخم مرغ وماهی یا آندو دریک وعده غذائی پرهیزنمائید زیرا تولید نقرس ، قولنج ، بواسیر ودرد دندان می نماید )

امام معصوم هشتم : الحمّص جیّد لوجع الظهر(نخود برای کمردرد خوب است )وکان یدعوا  به قبل الطعام وبعده ( وامر می کرد می آوردند قبل ازغذا وبعد از آن میل می نمود)

امام معصوم ششم : ان رسول الله صل الله علیه وآله ، شکی   الی الله عزوجل وجـــــــــــــع الظهر، فامره باکل الحب باللّحم یعنی الهریسه (پیغمبر صل الله علیه وآله از کمردرد به خدا شکوه کرد به او امرفرمود دانه با گوشت یعنی حلیم میل فرمایند )

بعد ازماهی خوردن شنا ممنوع است

امام معصوم هشتم : الاغتسال بالماء البارد  بعد اکل السمک یورث الفالج ( دوش آب ســـــرد بعد از پلو ماهی فلج کننده است )

امام معصوم هشتم : باقلا خوردن ساق پاها را پرمغزکرده (یمخخ الساقین)وتولید خون تازه می کند(ویولد الدم الطری)

[ چون مغز استخوان خون ساز است وقتی قوی شود درمان کم خونی با غـــــــــــــذا انجام  می گردد65000000نفر درحال حاضر کم خونی دارند]

امام معصوم ششم: الاستلقاء بعد الشّبع ، یسمن البدن ، یمریء الطعام  ویُسل الداء (درازکشیدن بعد ازطعام "به پشت خوابیدن" بدن را فربه، طعام را گوارا ودرد را از بدن بیرون می کشد.)[زجرکشید هرکه غذا خورد ودراز نکشید]

 منابع احادیث:_______________________________________________

اسلام پزشگ بی دارو – احمد امین شیرازی

صحت ، سعادت -    سیدعلی مولانا تبریزی

نظرات (1)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
یکشنبه 27 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 10:48 ب.ظ
+ rahil
با سلام و سپاس
خیلی خیلی عااااااااااالی بود
اجرتون با پیامبر عزیزمون انقدر شیرین بود که بدون مکث کل مطلب رو خوندم و لذت بردم
لطفا با توجه به رویه ی زندگی ما بفرمایید برای هر وعده چه چیز خوب و چه چیز بد است(مثل شیر و لبنیات که صبح بد و شب خوب است)تعداد وعده ی صحیح و وقت هر وعده رو هم بفرمایید
با نهاااااااااایت تشکر
امتیاز: 0 0
پاسخ:
ابتدا باید طبع ومزاج خودرا بشناسیم تا الویت غذائی را بتوانیم تغیین کنیم مثلا اگرطبع ما سردوترباشد الویت اول غذای ما عسل است بالعکس اگر گرم وخشک باشیم کنارهمه غذاها باید لیموترش استفاده کنیم
به سوالات زیرپاسخ دهید:قدووزن ؟
ایا کف پایت یخ است یا داغ؟
ایا پوستت چرب است ؟
ایا یبوست هستی یعنی کمتراز 2مرتبه درروز مدفوع داری ؟
ایا سفیده چشم شما مایل به زرداست ؟
ایا ادرارشما زردمیل به قرمزاست ؟
ایادهان شما ترش میشه یا؟