X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

زیتون

والتین و الزیتون(تقدیم به حبیبه ویاسمن)
دوشنبه 21 اسفند‌ماه سال 1391

جامعه صنعتی ودرمان اعصاب

آیادرجامعه صنعتی درمان ناراحتی های عصبی بطورکامل ممکن است؟

بطورکامل خیر.

امابطورنسبی مقدوراست وبستگی به ابزارصنعتی داردکه مااستفاده می کنیم.

اگرنجار،آهنگر،راننده کامیون وتریلی و تراکتورو...،پای دستگاه پرسروصدای کارخانه که همگی اینهاسروصدای زیاددارند هستیم امواج اینهابراعصاب ماتأثیرمنفی دارد وقابل درمان کامل نیست.

اگرازوسائل سرمایشی مثل کولراستفاده می کنیم وطبع ماهم سرد(بلغمی یاسوداوی)است که ماننداسفنج رطوبت رابخودمی کشد اعصاب ماقابل درمان کامل نیست.

اگرازغذاهای صنعتی مثل کنسروها- ساندویج- پیتزا- سوسیس وکالباس وقندوشکروسایرموادغذائی که برای تولیدونگهداری آنهاموادشیمیائی بکارمیروداستفاده می کنیم اعصاب ماقابل درمان کامل نیست.

اگرشغل ماطوری است که مراجعه داراست تولید استرس میکند وبراعصاب تأثیرمنفی دارد.

اگرتغییرات درزندگی مازیاداست مثل اجاره نشینی وشهرنشینی که روزانه باکارهای مختلف بایددرترافیک ترددکنیم براعصاب ماتأثیرمنفی داردوقابل درمان کامل نیست.

اگرشغل ماطوری است که حین کارباموادشیمیائی سروکارداریم همینطور.

اگرشغل ماطوری است مانندپرستاران وشیفت کاری درشب همینطور.

اگرشغل مافاصله زیادبامنزل داردوهرروزبایدمسیرطولانی یامأموریتهای طولانی راطی کنیم همینطور.

اگرمجبوریم به خاطرتأمین نیازهای زندگی بیش ازهشت ساعت کارکنیم استرس زامی باشد واثرمخرب براعصاب دارد.

پس هردرمانی بطورنسبی امکان پذیراست ولی کامل خیر.

انتظارنقش ازپزشکان راواقعی کنیم آنهامقصرنیستند ودارودرمانی هم جواب کامل نمی دهد روان درمانی هم همینطورنتیجه کامل نمی دهد.

تنها تغذیه مناسب با شغل ما وطبع ما ووضعیت کاری مااست که تاحدودی بطورنسبی امکان سلامتی رابه مامیدهد که آنهم بیشترمربوط به غذاهای ارگانیک است که به خاطرهزینه اش ومزه اش باآن مشکل داریم که بایدخودراباآن سازگارنمائیم وهوش یعنی همین.

هوش یعنی سازگاری با تغذیه،شغل، محیط،ارتباطات اجتماعی وهمسرداری ومدیریت کردن خانه وکارووقت وموجودی ودرآمدو...

خیلی آسان است اما همت میخواهد

ابتداطبع خودرابشناسیم،سرد(بلغمی یاسوداوی)است یاگرم(صفراوی ودموی)است؟

گام دوم شناخت طبغ غذاهااست مثلابلغم(عفونت)رازیادمیکنندیاکم؟مثلاشیرپاستوریزه سردوتر(اسیدی وسدیم دار) است بلغم(عفونت)راافزایش میدهد ماموقعی که عفونت بدنمان بالاست(حین باصطلاح سرماخوردگی وگلودرد)اگربخوریم عفونت بدن ما را زیاد می کند.سوپ همینطوراست عفونت رازیادمیکند .عفونت تأثیربرریه،معده ،کلیه، کبد،پوست و...دارد.ازحدکه بگذردمانع تولیدویتامین ب دربدن میگردد استرس به دنبال دارد سبب افت فشارخون وقندخون است که ویتامین ب رامی سوزانند ومانع جذب آن دربدن هستند.

پس تغذیه اعصاب خودرامدیریت کنیم.

ازرهنمودهای پیغمبران ومعصومین درتغذیه اعصاب وچیزهایی که اعصاب راقوی میکندمثل عسل ،مویز،پیاز،گوشت کباب شده نر، زیتون وروغن خام زیتون،وپرهیزازچیزهائی که بلغم وعفونت راازبین می بردبهره گیریم به جای قرص های فلوکسیتین وآلپروزلام وپراپرانلول وسایرقرص های اعصاب ازاین غذاهااستفاده کنیم.

ودرجنگ با عوامل بیمارکننده اعصاب پشت این غذاها جان پناه بگیریم .

دیگرآزاری وسادیسم وخودکشی ومازوخیسم راازخوددورکنیم ازترس مرگ خودکشی نکنیم واضطراب واسترس بیماری خودرانداشته باشیم

برسربچه جیغ وفریادنزنیم.به دیگران حین رانندگی وکارو...توهین نکنیم خشم خودراباخوردن روغن زیتون خام فرودهیم ویطفئی الغضب آنرابانورکلام امام غریب به کظم غیض بدل نمائیم وچون پدرش ، کاظم وفرودهنده خشم شویم انشاءالله ولاحول ولاقوة الابالله.هوالشافی.ومارمیت اذرمیت ولکن الله رمی.تیرهای تغذیه رابه سمت استراسورها نشانه رویم گل بکاریم وگل بدرویم خون به خون شستن محال است ومحال،دادزدن برسرهم درمنزل وبیرون سبب افزایش فشارهای درونی میگرددنه آرامش تن.طلاق راه حل نیست.ازدواج مکررهم چیزی راعوض وناراحتی عصبی رادرمان نمی کند.

باتوکل وتغذیه خوب زانوی شتراستراسورها وعوامل خراب کننده اعصاب راببندیم وازهجوم آنها به سلولهای دفاعی خودمحافظت نمائیم.

خبر:بدن رادرآب وهواهای مختلف باغذاولباس مناسب مدیریت کنیم آب و هوا روی سلامت انسان تاثیر گذار است     

«پژوهشگران تاکید کردند که شرایط وضعیت آب و هوایی روی سلامت انسان تاثیر گذار است. آنها می‌گویند: ما می‌دانیم که وقتی آب و هوا تغییر می‌کند بیشتر مستعد ابتلا به سرماخوردگی و یا سردرد می‌شویم. در حال حاضر دانشمندان مشغول کنترل علائم هشدار دهنده طبیعی برای حفاظت از افراد آسیب پذیر در تغییرات آب و هوایی هستند.علت این اقدام آن است که شماری از بیماری‌های سخت و جدی تحت تاثیر شرایط آب و هوایی،‌ شایع‌تر می‌شوند. برای مثال بیماری آسم در آب و هوای طوفانی شدید می‌شود و تعداد افرادی که در این روزها به بیمارستان مراجعه می‌کنند بیشتر از روزهای معمولی است یا اینکه در روزهایی که دمای هوا کاهش پیدا می‌کند به دلیل فشار ناشی از سرمای هوا روی سیستم عروقی احتمال سکته مغزی و حملات قلبی افزایش می‌یابد. همچنین بیماری مزمن انسداد مجاری تنفسی با شرایط آب و هوایی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در این بیماری مجاری تنفسی آسیب دیده و تنفس دشوارمی‌شود. تمام این شواهد حاکی از آن است که وضعیت آب و هوا روی سلامت افراد تاثیر گذار است و حتی در برخی موارد تهدید کننده می‌شود. 24/5/87آفتاب یزد»

تفاوتهای فردی بین زن ومرد مثلا کمبود ویتامین D منجر به بروز دردهای مزمن در زنان می‌شود    

دانشمندان معتقدند که سطح پایین ویتامین D موسوم به <ویتامین آفتاب> در بدن با بروز دردهای مزمن در بین زنان ارتباط دارد. بر اساس نتایج این مطالعه، این رابطه به دلیل تفاوت هورمونهای تاثیرگذار در این زمینه ‌در مردان وجود ندارد. گروه تحقیقاتی از انستیتو سلامت اطفال در لندن که در بررسی‌های خود به وجود چنین ارتباطی پی برده‌اند هم اکنون در تلاش هستند دریابند که آیا مکمل‌های ویتامین D می‌توانند از بدن در برابر بروز دردهای مزمن جلوگیری کنند. آمارها نشان می‌دهد که در انگلیس از هر 10 نفر یک نفر در طول عمر خود به این دردهای مزمن دچار می‌شود. پژوهشگران می‌گویند که علت این امر هنوز به خوبی مشخص نیست اما بیشترین احتمال تا این لحظه روی عوامل احساس متمرکز است. محققان معتقدند که حداقل در زنان ویتامین D می‌تواند در برخی از موارد بروز دردهای مزمن نقش قابل توجهی ایفا کند. این ماده معدنی مغذی که برای سلامت استخوانها ضروری است، در صورتی که نور خورشید با بدن تماس پیدا کند،‌در بدن تولید و همچنین در مواد غذایی چون ماهی چرب،‌زرده تخم مرغ و مارگارین (کره نباتی) یافت می‌شود. 24/5/87

پس دوش آفتاب درزمانی که هواخیلی داغ نیست بمدت یک ربع صبح یاعصرمیتواند دردرمان اختلالات عصبی مؤثرباشد

رفتارهای پرخطر نیزبراعصاب وروان تأثیرمنفی دارد

چرا زنان بیشتر از مردان عمر می کنند؟    

 محققان معتقدند که رفتارهای پر خطر در طول عمر افراد موثر است. به طور عمومی زنان بیشتر از مردان عمر می کنند و ‌محققان در صدد کشف علت این امر هستند.‌ به گفته آنان سیرتکامل نیز در این امر نقش دارد اما فاکتورهای دیگری نیز در توفیق زنان موثر است و ‌رعایت این فاکتورها از طرف هر دو جنس، منجر به زندگی سالم تر و طولانی تر می شود.

رقابت برای مراقبت و توجه

در کتابی با عنوان "طبیعت بشر " بیان شده است که در بین حیوانات گونه نر، اغلب مجبور به رقابت برای جلب توجه گونه ‌ماده هستند. مثلا طاووس نر با نمایش دم رنگارنگ خود یا گوزن نر با نمایش شاخ های خود نوعی رقابت و مبارزه را علیه ‌یکدیگر شروع می کنند که می تواند خطر ناک باشد. به گفته محققان مردان بیشتر از زنان برای به دست آوردن جفت ، دست به ‌انجام رفتارهای پر خطر و تهاجمی می زنند و این امر باعث بالا رفتن سرعت مرگ و میر در بین آنها می شود.

زایمان های موفقیت آمیز

تا قبل از قرن 20، سالهای عمر مردان بیشتر از زنان بود و این به دلیل مرگ و میر فراوان ناشی از زایمان و مسائل مربوط به آن ‌در بین زنان بیان شده است. ولی اکنون به دلیل مراقبت های شدید مادر و فرزند در دوران بارداری و بعد از آن ، این مسئله ‌منتفی شده و اکنون زنان با امنیت بیشتری قادر به تولد نوزادان خود هستند. 24/5/87

کاهش سن ابتلا به سرطان‌ها در کشور و علل ابتلا به سرطانها   

رئیس انجمن علمی پزشکان متخصص داخلی ایران، نسبت به کاهش سن ابتلا به سرطانها در کشور هشدار داد.‌خسرونیا به مهر گفت: در گذشته سن ابتلا به سرطانها بالای 40 سال بود ولی در حال حاضر مواردی از علائم ابتلا به سرطان ‌در سنین 20 تا 30 سالگی نیز مشاهده می شود.‌خسرونیا سرطانهای دستگاه گوارش و پوست را از شایع ترین سرطانها در ایران دانست و افزود: تغییر فرهنگ ‌غذایی، استرس، آلودگی هوا، مصرف زیاد فست فودها و غذاهای آماده، از جمله علل ابتلا به سرطانهاست.‌24/5/87

 هندی هااااااااااااااااااا وایرانی ها!!!!!!!!!!!ولبنانی هااااومصری هاااااا

هندیان معمولاازادویه گرم برای تعدیل اسیدوبازغذاهایشان استفاده میکنند درنتیجه درظاهرمردمی شادبه نظرمی رسند واگردریک فیلم 1000000میلیون نفرهندی یک جاباشند رنگ لباس هیچ کدام گرفته ومرده وتیره نیست بالعکس ایرانیان که به جای ادویه حاوی بازازماست وترشی وسالادخیاروکاهو وسیب زمینی وچیپس بعنوان دسرغذااستفاده میکنند اگر1000000نفرشان یک جاتجمع نمایند شایداندکی لباسشان رنگ شاد داشته باشدهمه ازدلمردگی رنگ تیره می پوشند. امالبنانی هاومصری هاکه ازغذاهای مدیترانه ای زیتون ونخود و...استفاده میکنند مردمی سالمتروزیباترازهندی هاهستند پس زیتون ونخودباغذااستفاه کردن بهترازادویه کامل وماست وترشی است.

مشورت کنیم

وشاورهم فی الامر/قرآن

مشورت درامورومدیریت کردن کارهای روزمره ودرمان وغیرآن علاوه برپیشرفت ،سبب شادابی ونشاط می گردد

پژوهش پژوهشگران مرکزتحقیقات بیوتکنولوژی تولیدمثل پژوهشکده فناوری های نوین علوم پزشکی جهاددانشگاهی ابن سینا روی دوگروه زنان نابارور وبارور نشان دادکه شیوع افسردگی درگروه ناباروربیشتراست بدین ترتیب که گروه نابارور25% یک چهارمشان دچارافسردگی و17%(یک ششم)دچاراضطراب هستند.

زنان نازای مذکوربه دوگروه تقسیم شده اند گروهی که علاوه بردارونازائی مشاوره روان پزشگی می شده اندوگروهی که فقط داروناباروری مصرف کرده اند درنتیجه افسردگی آنهاکه مشاوره داشته وروان درمانی شده اند کمتروباروری آنهابیشترشده است گروهی که مشاوره نداشته اند میزان موفقیت باروری شان کمتربوده است.کارگزاران23/5/87ص13

درسلسله پست های تنیدگی ازجمله تنیدگی ونازائی (آرشیوهمین برج مرداد)استرس واضطراب وافسردگی اعم ازاشکال مختلف اضطراب مثل وسواس ،هراس وفوبیا،ووحشت زدگی سبب نازائی ذکرشده بود

علل نازائی – ناباروری- عقیمی- باردارشدن – رابطه مشاوره وباروری- زنان باردار-رابطه منفی افسردگی واضطراب بابارداری .معمولاافرادی که طبعشان بلغمی(عفونی)است براثرمصرف بیش ازحدغذاهای سردبیشتردچارناراحتی عصبی ناشی ازکمبودویتامین ب مثل دیابت ودردقفسه چپ سینه واختلالات هورمونی مثل تشدیدسندرم قبل ازقاعدگی ونامنظمی درقاعدگی وخونریزی شدیدآن ودردهای مزمن آن وعفونتهای قارچی می گردند که عقیمی وناباروری راهم درپی دارد.

بلغمی ها

 (عفونتی ها ،افرادی که طبعشان سرداست ومرتب یک جاازبدنشان عفونت می گیردمثل گلو دردعفونی –عفونت لثه – قارچ –کورک- جوشهای چرکی وسینوزیت و ...)

محققان دانشگاه کلمبیا برای اولین بارعفونت لثه رابرمرض قند(دیابت) مطالعه کردند افرادی که عفونت لثه دارند احتمال مبتلاشدن آنهابه دیابت دوبرابرسایرافراداست.

قبلاتصوربراین بوددیابت عامل عفونت لثه است این تحقیق نتیجه معکوس رانشان میدهد[مثل تحقیقی که قبلادرباره خواب وتنیدگی انجام شده وبرعکس تصورقبلی که استرس راعامل بی خوابی وبدخوابی وکابوس دیدن می دانست بی خوابی عامل استرس است]

این پژوهش روی 9000نفربدون مرض قند ظرف 20سال انجام شده که 817نفربعدابه دیابت مبتلاشده اند پژوهشگران ازآن 9000نفربررسی کردند افرادی که بیماری لثه داشته اندبیشتربه دیابت نوع دوم مبتلاشده اند.

معجزه اسلام

نتیجه رابطه همه بیماریها باناراحتی عصبی واختلالات روان تنی واخلاق ودرمان همه آنهادراین دوفرمایش پیغمبروامام علی ابن ابیطالب آمده است:

پیغمبرصل الله علیه وآله: علیکم بالزبیب (برشما باد خوردن کشمش ومویز [آفتابی نه تیزابی])فانه یکشف المره (پس قطعا صفرا را مکشوف ونابود می کند)ویذهب بالبلغم(وعفونت بدن را ازبین می برد)ویشد العصب  ( واعصاب "سیستم مصون کننده ، لنف‌"  را محکم می کند) [ ویتامین ب دارد]ویذهب بالاعیاء ( وخستگی را می زداید ) [ خستگی مزمن علامت کمبود ویتامین ب وناشی ازاسترس می باشد امروزه افراد خسته ازخستگی  یا استرس  یا افسردگی براثر8ساعت بیشترکارکردن یاآلودگی صوتی داشتن کارشان یاچک برگشتی شان یاخرابی خودروشان یا...هستند]ویحسن الخلق ( وخلق را نیکو می گرداند ) اسید وباز بدن رامتوازن می سازد درنتیجه خلق نیکو می شود وعصبانیت برطرف می شود.

ویطیب النفس ( ونفس راپاکیزه می کند ) یکی‌ ازعلائم کمبود ویتامین ب دربدن سوء ظن وپارانویا می‌ باشد که با تأمین ویتامین ب وتعادل اسید وبازدرمان می شود.

ویذهب بالغم ( وغم را می زداید)

... ویصح الجسم (وبدن راسالم می‌ سازد)

ویذهب بالوصف ( ولاغری بدن یا درد را ازبین می برد) معمولا افرادی که اسید بدنشان بالاست دچارانواع دردها مثل آرتروز- دیسک – روما تسیم وگرفتگی مفاصل ومیگرن و...هستند کشمش اسید و باز بدن را متوازن می سازد ودرد از بین می رود.

[ هرکیلو انگور معادل 2کیلوگوشت حرارت  دارد ین آهن دارد سبب درمان کم خونی است  وباخوردن تخمه اش درمان گرفتگی عروق وپیشگیری ازسکته می باشد

امام معصوم اول : من اکل احدی وعشرین زبیبة حمراء علی ریق ، لم یجد فی جسده شیئا یکرهه « هرکس 21 دانه مویزقرمزرنگ را ناشتا بخورد دربدنش ناراحتی وبیماری احساس نخواهد کرد »

مویز درمان اضطراب وافسردگی وتنیدگی واختلالات روان – تنی

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)